• Przetwarzanie Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU Shop36.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych zbieranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze sklepu internetowego www.shop36.pl (dalej: „Sklep”) jest spółka ROOM36 Sp. z o.o. z siedzibą w Zalasewie, ul. Pawia 17/1 kod pocztowy 62-020. Oznacza to, że ROOM36 Sp. z o.o. odpowiada za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 574699311, adresem e-mail: kontakt@shop36.pl lub adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy w następujących celach:

1. zawarcie i wykonanie łączących nas umów tj. umowy o świadczenie usług (§1 lit. r. naszego regulaminu) lub umowy sprzedaży (§1 lit. s. regulaminu). Twoje dane przetwarzane są w szczególności w celu umożliwienia Ci założenia konta i składania zamówień oraz wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO, dalej „wykonanie umów”) – przez czas trwania tych umów;

2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym:
a. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
b. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych wprzepisach oraz realizację Twoich uprawnień reklamacyjnych,
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, dalej „obowiązki prawne”). Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzaćprzez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo:

a. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe,

b. przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu produktu lub, w zakresie danych dotyczących Twoich zamówień, przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich zamówień.
Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania naszej oferty do oczekiwań Klientów – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Twoje dane będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karęfinansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes);

3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, konkursów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4. kontakt z Shop36.pl – przez okres niezbędny do kontaktowania się z Tobą(np. za pomocą formularza kontaktowego, infolinii Biura Obsługi Klienta czy poczty elektronicznej) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tej korespondencji lub rozmów telefonicznych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub w zależności od treści korespondencji lub rozmów telefonicznych, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy);

5. marketing bezpośredni, w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (jeśli wyrazisz na nią zgodę) lub drogą pocztową – do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

6. organizacja konkursów (jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w celach marketingowych Shop36.pl np. prezentowania Ci reklam, także dostosowywanych do Twoich zainteresowań (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność, dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, przy czym nie ograniczamy różnym grupom klientów dostępu do ciekawych ofert oraz nie wpływamy istotnie na ich decyzje). W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (marketing własny Shop36.pl lub firmy ROOM36 Sp. z o.o. - właściciela sklepu Shop36.pl).

Które Twoje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podane przez Ciebie podczas rejestracji w Sklepie, wyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zawierania umowy sprzedaży i innych umów o świadczenie usług, a także dane, które podałeśkontaktując się z nami, m.in. za pośrednictwem naszego Biura Obsługo Klienta. W szczególności przetwarzamy takie dane jak: imię/imiona i nazwisko, adres, informacje kontaktowe, informacje dotyczące płatności, historię zakupów, szczegółowe informacje dotyczące odbiorcy, adresy dostawy.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych niezbędnych do tych celów, może uniemożliwić nam zawarcie lub wykonanie umowy, realizację Twoich żądań lub udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania. Podanie danych zbieranych przez Shop36.pl nie jest wymogiem ustawowym. W trakcie trwania umów i korzystania przez Ciebie ze Sklepu, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych, przykładowo o przeglądaniu określonych treści lub zakupie określonych produktów, co jest konsekwencją korzystania przez Ciebie z naszych usług i stosowania przez nas plików cookies i narzędzi analitycznych. Dzięki tej technologii, Shop36.pl jako administrator danych będzie przechowywać i uzyska dostęp do informacji na Twoim komputerze, dotyczących Twojej aktywności w Sklepie w celu dostosowania do Twoich preferencji reklam towarów lub usług Shop36.pl, oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości informacji prezentowanych Ci w ramach przeglądarki.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Możemy przekazać Twoje dane podmiotom wspierającym nas w naszej bieżącej działalności związanej z prowadzeniem Sklepu. Mogą być nimi:

a. spółki z grupy kapitałowej, w szczególności spółka ROOM36 Sp. z o.o.

b. agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych,

c. zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT), d. podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji,
e. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
f. operatorzy płatności internetowych,

g. podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych,

h. podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową,

i. podmioty świadczące dla nas usługi związane z prowadzeniem Biura Obsługi Klienta.

Czy Twoje dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Twoje dane mogą być przekazane do naszych partnerów, zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług wspierających funkcjonalności Sklepu.

Nasi partnerzy mogą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem Tarcza Prywatności UE-USA. Możesz otrzymać kopięzabezpieczeń swoich danych przekazywanych do tych państw, wystarczy, że skontaktujesz się z nami wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej.

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia – na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies.